Ringenbestelling

Het zal u niet ontgaan zijn dat de wijze waarop de leden ringen kunnen bestellen vanaf 01 april a.s. zal wijzigen.

 

E.e.a. is in november middels een schrijven aan alle ringencommissarissen en in januari met een artikel in Onze Vogels uitgelegd.

In het blad van maart verschijnt een uitleg over de wijze waarop men kan inloggen.

Alle leden kunnen vanaf deze datum alleen nog online bestellen. Vanaf deze datum kunnen zij spoedbestellin- gen voor 2022 en de ringen voor 2023 zelf bestellen.

 

Dit is de enige wijze waarop er nog ringen besteld kunnen worden.

De informatie op onze website wordt einde maart aangepast.

 

De eerder al bestelde ringen voor ronde 4 worden nog op 15 mei door het bondsbureau naar de ringencom- missarissen verzonden, daarna vervallen de bestelron- des en kunnen de bestaande bestelformulieren niet meer gebruikt worden. Ook het speciale formulier voor ringen voor beschermde soorten komt te vervallen.

Iedere besteller logt dan namelijk persoonlijk in, waar- mee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek zijn vastgelegd.

 

Ons bereiken vragen van de leden die niet beschikken over internet. Feit is dat iedereen, dus ook de ringen- commissaris, namens hen in kan loggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mail- adres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen. De wijze van bestellen is in feite een vereenvou- digde uitvoering van de wijze waarop de ringencom- missarissen al jaren de bestellingen doorgaven, dus zij zijn een prima vraagbaak.

 

Men betaald direct bij de bestelling, wordt via het opgegven mailadres op de hoogte gehouden van de status en de ringen worden middels track&trace verzon- den.

 

Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het door het lid opgegeven adres verzonden. Bij spoedbe- stellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten


is dat wij hierop geen uitzonderingen meer kunnen maken, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd.

Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.k.v. internatio- nale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober 2022.

 

De nieuwe prijzen zijn:

 

Normale ringen

€ 0,30

Ringen beschermde soorten

€ 0,40

RVS ringen

€ 2,00

Grote blank aluminium ringen

€ 1,00

Behandel- en verzendkosten (per bestelling)

€ 6,50

Opslag spoedkosten per ring

€ 1,00

Opslag niet-leden per ring

€ 1,00

 

De NBvV blijft daarmee de goedkoopste leverancier van officiële ringen!

 

Bij vragen of problemen kunt u uiteraard contact opne- men met het bondsbureau.

 

NB: vriendelijk verzoek aan alle ringencommissarissen om de bestelformulieren voor ringen voor beschermde soorten die op 1 april nog in hun bezit zijn nog even op te sturen naar het bondsbureau - die moeten wij name- lijk nog wel in archief houden!

 

 

 

 

Voor hulp of nadere informatie kunt U terecht bij de ringencommissaris of bij een van de bestuursleden.